Periksa Pesanan

Riwayat Transaksi

Produk Data Harga Status
172 (156+14) Diamonds Promo image 7725XXXX1 (XXXX) Rp 43,743
NOT_PAID
172 (156+14) Diamonds Promo image 1376XXXXX7 (XXXX) Rp 42,245
REFUND
172 (156+14) Diamonds Promo image 1376XXXXX7 (XXXX) Rp 42,245
REFUND
344 (312+32) Diamonds image 1376XXXXX7 (XXXX) Rp 84,490
REFUND
172 (156+14) Diamonds Promo image 9164XXXX0 (XXXX) Rp 42,245
SUCCESS
172 (156+14) Diamonds Promo image 9164XXXX0 (XXXX) Rp 42,245
SUCCESS
344 (312+32) Diamonds image 9164XXXX0 (XXXX) Rp 84,490
SUCCESS
86 (78+8) Diamond Promo image 9063XXXX4 (XXXX) Rp 21,123
SUCCESS
86 (78+8) Diamond Promo image 14429 (XXXX) Rp 21,123
REFUND
86 (78+8) Diamond Promo image 1837XXXX5 (XXXX) Rp 21,123
SUCCESS